T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.09.0.YİG.0.15.00.07/ 725

30 / 03 / 2005

Konu : 4708 sayılı Kanun uygulaması.

………… VALİLİĞİNE

(Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)

Bakanlığımız (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) Yapı Denetim birimine 4708 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile verilmiş olan asli görevlerin gecikmelere meydan verilmeden yerine getirilebilmesi, denetim sisteminin daha etkin bir şekilde işlerliğini sürdürebilmesi ve uygulamada karşılaşılan olumsuzlukların süratle giderilmesi açısından, aşağıda sıralanan hususlara riayet edilmesi gerekmektedir.

Yapı Denetimi Uygulama Usul ve esasları Yönetmeliği'nin 11. maddesinin 3. paragrafında “Kanunun uygulanmasına ilişkin doğabilecek uyuşmazlıklar, öncelikle yapının bulunduğu yerin il Bayındırlık ve İskân Müdürlüklerince incelenerek sonuçlandırılır.” ve yine 11.02.2002 tarih ve 4-1135 sayılı Genelgenin 4. maddesinde “Yapı Ruhsatı verme yetkisine haiz İdarelerin ve Yapı Denetim Kuruluşlarının, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun uygulanması ve bu kanun ile ilgili imar uygulamalarındaki sorunlarla ilgili tüm yazılı başvurularını Valiliklere (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) yapmaları gerekmektedir.” hükümleri yer almaktadır. Dolayısıyla, 4708 sayılı Kanun'un uygulaması esnasında doğabilecek uyuşmazlıklar öncelikle Valiliğiniz (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) tarafından çözümlenecektir. İtiraz halinde konu, ilgili tüm bilgi ve belgeleri içeren bir rapor ile birlikte Bakanlığımız (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) Yapı Denetim Komisyon Başkanlığı'na iletilecektir.

4708 sayılı Kanunun 2. maddesinin b fıkrasında “Yapı denetimini üstlendiğine dair ilgili idareye taahhütname vermek, yapı ruhsatının ilgili bölümünü imzalamak, bu yapıya ilişkin bilgileri yapı ruhsatı düzenleme tarihinden itibaren yedi gün içinde Bakanlığa bildirmek.” ve yine Yapı Denetimi Uygulama Usul ve esasları Yönetmeliği'nin 6. maddesinin 2. paragrafında “Yapı denetim kuruluşları, yapı denetimi izin belgesinin noter tasdikli sureti ile Bakanlıkça onaylanmış yapıya ilişkin bilgi formunun aslını, yapı ruhsatı alınması aşamasında ilgili idareye vermek zorundadır.” hükümleri yer almaktadır. Buna göre, yapı denetim kuruluşu, denetim sorumluluğunu üstleneceği yapıya ilişkin tüm bilgileri Bakanlığımız resmi internet sayfası http://ydk.bayindirlik.gov.tr de girerek, internet sayfamızda kayıt altına alınan ve sorgulanan bilgileri içeren bir nüsha Yapıya İlişkin Bilgi Formu (YİBF), bir nüsha Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi ve bir nüsha taahhütname çıktısı aldıktan sonra, gerekli işlemlerini müteakip ilgili idaresine vereceklerdir.

Yapı denetim kuruluşu tarafından teslim edilen bu belgelerin doğruluğu, ilgili İdaresince Bakanlığımız resmi internet sayfası http://ydk.bayindirlik.gov.tr/bim.asp ' den kontrol edilerek teyit edilecektir.

Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinde belirtildiği üzere Bakanlığımız resmi internet sayfasına girişi yapılan, Yapı Denetim Bilgi İşlem Sistemince sorgulanıp-onaylanarak basılan Yapıya İlişkin Bilgi Formu (YİBF) ve Taahhütnamenin birer nüshasını, aynı Kanunun 2.maddesinin (b) bendinde yer alan “ Yapı denetimini üstlendiğine dair ilgili idareye taahhütname vermek, yapı ruhsatının ilgili bölümünü imzalamak, bu yapıya ilişkin bilgileri yapı ruhsatı düzenleme tarihinden itibaren (7) yedi gün içinde Bakanlığa bildirmek” hükmü uyarınca yapı denetim kuruluşu, 7 (yedi) gün içinde yapı denetim bilgi işlem sistemi tarafından sorgulanıp, onaylanarak basılan Yapıya İlişkin Bilgi Formuna (YİBF) istinaden düzenlenen yapı ruhsat bilgilerini http://ydk.bayindirlik.gov.tr/yfk_genelgeler.htm sayfasında yer alan ruhsat tarihi girişi linki aracılığıyla Genel Müdürlüğümüze gönderecektir. Yapı denetim kuruluşlarının bu Genelge hükümleri gereği gerçekleştirdikleri işlemlerin kontrolü amacıyla, ekte bulunan form ilgili idare tarafından doldurularak, periyodik olarak en geç takip eden ayın ilk haftasının sonuna kadar, Bakanlığımıza (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) ileteceklerdir.

Denetimi üstlenilen yapı, 21.11.2003 tarih ve 11954 sayılı Genelgenin (6A, 6B, 6C, 7, 8, 9) maddeleri kapsamına giriyor ise, yapı denetim kuruluşu aynı Genelgenin 19. maddesine istinaden 17.12.2003 tarih ve 32640 sayı ile resmi internet sayfamızda yayımlanan duyuru eki formata uygun yazıyı, kanun gereğince ilgili idareye YİBF ve taahhütnameye ile birlikte vermek zorundadır.

Yapı Denetim birimleri tarafından e-Devlet anlayışı içerisinde yürütülen çalışmaların aksamasına meydan verilmemesi açısından, yukarıda belirtilen esaslara titizlikle uyulması, Genelgemizin iliniz dahilindeki tüm Kaymakamlıklara, Belediyelere, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne, varsa Serbest Bölge Müdürlüğü ile ayrıca ilgili diğer kurum ve kuruluşlara duyurulması; uygulama ile görevli personele imza karşılığı tebliğ edilmesi hususlarında gereğini önemle rica ederim.

( i m z a )

Sefer AKKAYA

Bakan a.

Genel Müdür

EKLER :

Ek 1- İlgili idarelerce hazırlanacak

Aylık Ruhsatlandırma Bilgi Formu.

DAĞITIM

Gereği için:

Pilot 19 İl Valiliğine

Yapı Denetim Kuruluşlarına

(WEB sayfamızdan alınacaktır.)

…./…./2005 Şb.Md. :U.N.BAYKAN

…./…./2005 Şb.Md. :R.ATKINCI

…./…./2005 Dai.Bşk. :R.KIVRAK

…./…./2005 Gn.Md.Yrd. :N.AVCI

 

EK 1. Aylık Ruhsatlandırma Bilgi Formu.

………………... VALİLİĞİ

(Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)

………………… ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

………………… SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

………………… BELEDİYE BAŞKANLIĞI

.…/..../……… - …./…./……… TARİHLERİ ARASI

YAPI DENETİM KURULUŞLARIYLA İLGİLİ YAPILAN

İŞ VE İŞLEMLERE AİT LİSTE

SIRA

YAPI DENETİM KURULUŞUNUN ADI

(UNVANI)

KURULUŞ

NO

Y.İ.B.F. NO

YAPI SAHİBİ

RUHSAT TARİHİ ve SAYISI

RUHSAT

M 2

AÇIKLAMALAR

 

 

 

 

 

 

 

 

İmza

Adı Soyadı

Unvanı

Mühür

NOT:

1- Sadece formun düzenlendiği tarihler arası Yapı Denetim Kuruluşlarına verilen yapı ruhsatı ve değişikliklerine ait bilgiler girilecektir.

2- İmza bölümü ilgili İdarenin yetki verdiği idareciler tarafından imzalanacak ve resmi mühürle mühürlenecektir.