T.C.
BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANLIGI
Teknik Arastirma ve Uygulama Genel Müdürlügü
ANKARA

SAYI : B.09.0.TAU.0.12.00.00/31016–11954 21/Kasim/2003

KONU : Yapi Denetimi.

……………. VALILIGINE

4708 Sayili Yapi Denetimi Hakkinda Kanun ve Yönetmeliginin uygulanmasi ile ilgili olarak Bakanligimizca çikartilan genelgelerin yanlis yorumlandigi ve uygulandigi tespit edilmistir.

Bu ve benzer konulardaki tereddütlerin giderilmesi için uygulamalara yönelik asagidaki açiklamalara ihtiyaç duyulmustur.

1-Ilgili idareler tarafindan, yargiya intikal eden mevzuata aykiri yapilar hakkindaki yargi kararlarinin ivedilikle uygulanmasi zorunlu olup, münferit olarak sadece hakkinda yargi karari bulunan yapilar ile diger mevzuata aykiri yapilara yasallik kazandirmaya yönelik sehircilik ilkelerine ve planlama esaslarina aykiri imar plani degisikligi ve benzeri girisimlerde bulunulmayacaktir.

2-Imar planina, imar mevzuati kapsamindaki bütün yönetmeliklere, standartlara, teknik sartnamelere, bilimsel ve teknik kurallara aykiri yapilar mevzuata uygun mütalaa edilerek yapi ruhsati ve yapi kullanma izin belgesi düzenlenmeyecektir.

3-Imar mevzuatinda yapilar açisindan müktesep hak, yapinin ruhsat süresi içinde yapildigi kadar olan kismiyla sinirli olup, kalan kisimlarin tamamlanabilmesi için yapinin tamami açisindan yürürlükteki kanun, plan ve yönetmeliklere uygunluk kosulu aranmaktadir.Ayrica imar planlari genel düzenleyici islemler oldugundan her türlü ruhsat ve yapi kullanma izin belgesi düzenleme isleminde yürürlükteki plana uygunluk kosulu aranacaktir.

4-11.02.2002 tarih 4 -1135 sayili Genelgemizin 10. ve 17.nci maddeleri, 20.05.2002 tarih 6 -7234 sayili Genelgemizin 4’ncü, 5’nci ve 11’nci maddeleri iptal edilmistir.

5-20.05.2002 tarih ve 6-7234 sayili Genelgemizin 2. maddesinde yer alan “Her Türlü Ruhsat Yenileme Islemlerinin” ifadesi “Her Türlü Ruhsat Islemlerinin” olarak degistirilmistir.

6-A) Kendi parselinde ruhsatsiz olarak yapimina baslanilmis yapilar öncelikle 3194 sayili Imar Kanununun 32. maddesi uyarinca mühürlenecek, yapi sahibi hakkinda ayni kanunun 42. maddesi kapsaminda islem tesis edilecektir.

Bu yapilardan ruhsat almak üzere basvuruda bulunulanlara ilgili idarelerce öncelikle durum tespiti yapilarak yürürlükteki plan ve tüm mevzuata uygun hale getirilip getirilemeyecegi hususunda rapor tanzim edilir. Uygun hale gelmesi mümkün olmadigi kesin olarak anlasilan yapilar Imar Kanunun 32. maddesi uyarinca yiktirilir.

Mevzuata uygun hale getirilmesi mümkün oldugu anlasilan yapilarin denetim islemleri 4708 sayili Yapi Denetimi Hakkinda Kanuna göre gerçeklestirileceginden parsel sahibince bir yapi denetim kurulusu ile yapi denetim hizmet sözlesmesi yapilacaktir.

Yapi denetim kurulusu tarafindan; idarece hazirlanan rapor dikkate alinarak yapinin tüm deney, test ve tahkik sonuçlari dogrultusunda yürürlükteki imar plani, parselasyon plani, imar yönetmelikleri, Afet Bölgelerinde Yapilacak Yapilar Hakkinda Yönetmelik, Yangin Yönetmeligi, Elektrik Iç Tesisleri Yönetmeligi, Otopark Yönetmeligi, Isi Yalitim Yönetmeligi, Ilgili tüm standartlar, teknik sartnameler ve diger mevzuat hükümleri kapsaminda irdelenecek, güçlendirme gerekip, gerekmedigi, gerekiyorsa güçlendirme esaslarina iliskin hususlar da belirtilerek ayrintili inceleme raporu düzenlenecek ve yapi sahibine verilecektir.

Yapi sahibi, ayrintili raporda belirtilen hususlari da dikkate alarak yürürlükte bulanan plan ve tüm mevzuat hükümlerine uygun yapi projelerini, ilgili proje müelliflerine hazirlattiracaktir.

Yapi Denetim Kurulusu tarafindan, uygun görüs verilen yapi projeleri ile tüm deney, test ve tahkik sonuçlari, ayrintili inceleme raporu, tetkik edilerek onaylanmak ve yapi ruhsati düzenlenmek üzere ilgili idaresine verilecektir.

Ruhsatsiz olarak yapimina baslanilmis yapilarda; Yapi cinsine göre yapim süresi ve denetim ücreti, tüm yapi alani üzerinden hesaplanmak kaydiyla yönetmeligin 14. maddesinde belirtilen “Yapi Denetim Hizmet Bedeline Esas Oranlar” cetvelinde belirtilen esaslara göre hesaplanacaktir.

B) Yapi ruhsati alindiktan sonra iki yil içinde yapimina baslanmayan ruhsati yenilenmeyerek ruhsati hükümsüz hale gelen yapilar’ a iliskin yeniden ruhsat düzenleme islemleri, yürürlükteki plan ve tüm mevzuat hükümleri dikkate alinarak gerçeklestirilecektir.

Bu yapilarin denetim islemleri, 4708 Sayili Yapi Denetim Kanuna göre gerçeklestirileceginden, yapi sahibince bir yapi denetim kurulusu ile yapi denetim hizmet sözlesmesi imzalanarak görevlendirme yapilacak ve islemler yürürlükte bulunan kanun ve yönetmeliklere göre sürdürülecektir. Bu yapilarda yapi cinsine göre yapim süresi ve denetim ücreti, tüm yapi alani üzerinden hesaplanmak kaydiyla yönetmeligin 14. maddesinde belirtilen “Yapi Denetim Hizmet Bedeline Esas Oranlar” cetvelindeki belirtilen esaslara göre hesaplanacaktir.

C) Yapi ruhsati alindiktan sonra baslanip da bes yil içinde tamamlanamayan süresi içinde ruhsati yenilenmeyerek ruhsatsiz duruma düsen plan ve mevzuata uygun veya aykiri yapilar’ a öncelikle 3194 sayili Imar kanununun 32. maddesi uyarinca islem tesis edilecektir.

Denetim islemleri 4708 Sayili Yapi Denetim Kanuna göre yapilmak durumunda olan bu tip yapilarda, ilgili idarelerce durum tespiti yapilarak, imar mevzuati kapsaminda yürürlükteki plan ve tüm mevzuata uygun olup olmadigi, uygun degil ise uygun hale getirilip getirilemeyecegi hususunda rapor tanzim edilir. Ilk ruhsat alindigi tarihteki plan ve mevzuata aykiri yapildigi tespit edilenler ile ruhsat süresi dolmasina ragmen insai faaliyetleri sürdürülen yapilarin sahibine, müteahhidine ve fenni mesullerine Imar Kanunun 42. maddesi uygulanacaktir. Yürürlükteki plan ve mevzuata uygun hale gelmesi mümkün olmadigi kesin olarak anlasilan yapilar Imar Kanununun 32. maddesi uyarinca yiktirilacaktir.

Yapildigi kadariyla, yürürlükteki plan ve mevzuata uygun olanlar ile plan ve mevzuata uygun olmayan ancak uygun hale getirilerek yapi ruhsati düzenlenmesi mümkün oldugu anlasilan ruhsati hükümsüz hale gelmis yapilarin denetim islemleri 4708 sayili Yapi Denetim Kanuna göre gerçekleseceginden parsel sahibince bir yapi denetim kurulusu ile yapi denetim hizmet sözlesmesi yapilacaktir.

Yapi denetim kurulusu tarafindan; idarece hazirlanan rapor dikkate alinarak yapinin tüm deney, test ve tahkik sonuçlari dogrultusunda yürürlükteki imar plani, parselasyon plani, imar yönetmelikleri, Afet Bölgelerinde Yapilacak Yapilar Hakkinda Yönetmelik, Yangin Yönetmeligi, Elektrik Iç Tesisleri Yönetmeligi, Otopark Yönetmeligi, Isi Yalitim Yönetmeligi, ilgili tüm standartlar, teknik sartnameler ve diger mevzuat hükümleri kapsaminda irdelenecek, güçlendirme gerekip, gerekmedigi, gerekiyorsa güçlendirme esaslarina iliskin hususlar da belirtilerek ayrintili inceleme raporu düzenlenecek ve yapi sahibine verilecektir.

Yapi sahibi, ayrintili raporda belirtilen hususlari da dikkate alarak yürürlükte bulanan plan ve tüm mevzuat hükümlerine uygun yapi projelerini, ilgili proje müelliflerine hazirlattiracaktir.

Yapi denetim kurulusu tarafindan, uygun görüs verilen yapi projeleri ile tüm deney, test ve tahkik sonuçlari, ayrintili inceleme raporu, tetkik edilerek onaylanmak ve yapi ruhsati düzenlenmek üzere ilgili idaresine verilecektir.

Yapi denetim kuruluslarinin bu yapilardaki yapi denetim sorumlulugu tüm yapi insaat alanini kapsar.

Bu maddede belirtilen, yapi ruhsati alindiktan sonra baslanip ta 5 yil içinde tamamlanamayan ve ruhsati yenilenmeyerek ruhsatsiz duruma düsen yapilarda; ilgili idaresince durum tespiti yapilmis kisim ve yapi denetim kurulusunca incelenmesine (Deney, Test, Tahkik, Proje kontrolü gibi) esas inceleme kesif bedeline (Insai faaliyeti biten kismin alani x yapi cinsine göre yapi yaklasik birim fiyati x asgari hizmet bedeli orani x 0.20 = karsiligi çikan bedelden hiçbir sekilde asagi olamaz.) imalati yapilacak kalan kismin yapi sinifina göre maliyeti eklenerek toplam maliyet bulunacaktir. Toplam maliyet, toplam insaat alanina bölünerek m² birim maliyet tespit edilecektir.

Yapilan deney, test ve tahkikler sonucunda güçlendirme gereken durumlarda inceleme kesif bedeli ile imalati yapilacak kalan kismin yapi sinifina göre bulunan maliyetleri toplamina, güçlendirmeye esas kesif bedeli ilave edilerek toplam maliyet bulunacaktir. Bu durumda da toplam maliyet, toplam insaat alanina bölünerek m² birim maliyet tespit edilecektir.

Yapi denetim kurulusunca hazirlanan (Deney, Test, Tahkik, Proje Kontrolü gibi) inceleme kesif bedeli ilgili idarece tasdik edilecektir.

Bu yapilarin yapim süresi ve denetim ücreti, toplam maliyet üzerinden, yönetmeligin 14. maddesinde belirtilen “Yapi Denetim Hizmet Bedeline Esas Oranlar” cetvelinde belirtilen esaslara göre hesaplanacaktir.

Yapiya Iliskin Bilgi Formlarinda (YIBF) toplam insaat alani girisi yapilacaktir.

7- 3194 Sayili Imar Kanunun hükümlerine göre yapi ruhsati alarak yapimina baslanilmis ve ruhsat süresi içinde imar planina, mevzuata, ruhsat ve eklerine, standartlara, teknik sartnamelere uygun yapilarak insai faaliyeti kalmamis ve bu husus ilgili idarece tespit edilmis ancak yapi kullanma izin belgesi almayarak ruhsatsiz duruma düsmüs yapilarin; yeniden ruhsat düzenleme islemi yapi ruhsatinin alindigi tarihteki mevzuat hükümlerine göre yapilacaktir.

Ancak, ilk ruhsat alindigi tarihteki mevzuat ve kurallara uygun olmakla birlikte bugün için deprem kosullarina uygunluk tasimayan yapinin, takviye projeleri ile uygun hale getirilmesinin zorunlu oldugu, konuya iliskin Danistay Altinci Dairesinin 1.5.2001 tarihli ve Esas No: 1995/6465 Karar No:2001/2286 sayili kararinda hüküm altina alinmistir. Bu nedenle öncelikle temel, beton, demir ve tasiyici duvar testlerinin yaptirilarak yapinin deprem kosullarina uygunluk tasiyip, tasimadigi hususunun irdelenerek rapora baglanmasi gerekmektedir.

Bu yapilar hakkinda öncelikle 3194 sayili Imar Kanununun 32. maddeleri uyarinca islem yapilmasi zorunludur. Ilk ruhsat alindigi tarihteki plan ve mevzuat hükümlerine, ruhsat eki projelerine uygun yapilarin sorumlularina ruhsatin hükümsüz hale gelmis olmasi nedeniyle veya bugün için güçlendirme gerekmesi nedeniyle Imar Kanununun 42. maddesinin tatbiki mümkün degildir.

Bu yapilara yapi kullanma izin belgesi düzenlenmesi asamasinda; ilgili fenni mesullerce, yapi projelerinin, yapinin ilk ruhsat tarihindeki imar plani, ilgili yönetmelikler, standartlar, teknik sartnameler ve diger mevzuat hükümleri ile birlikte, yürürlükteki deprem kosullarina (Afet Bölgelerinde Yapilacak Yapilar Hakkinda Yönetmelik) uygunluk raporu da degerlendirilerek yapi güvenligine, uygunluguna iliskin rapor düzenlenir. Bu rapor ilgili idarece incelenerek onaylanir.

Fenni mesullerin düzenledigi rapor sonrasi insai faaliyeti tamamlanmis yapinin yürürlükteki deprem kosullarina ve ilk yapi ruhsatinin alindigi tarihteki diger mevzuat hükümlerine uygun oldugu, yapi projelerinde herhangi bir degisiklik veya düzeltme gerekmedigi tespit edilir ise bu yapiya ilk ruhsat alindigi tarihteki mevzuat hükümlerine göre yapinin tamaminin sorumlulugu uzmanlik alanina göre tüm fenni mesullerce üstlenilmek kosuluyla yeniden yapi projeleri onaylanarak ruhsat ve yapi kullanma izin belgesi düzenlenmesi mümkündür.

Bu gibi yapilarda; yapi denetim görevi yeniden yapi ruhsati alinmadan önceki yapi ruhsatinda sorumlulugu üstlenen fenni mesullerce üstlenilebilecegi gibi yapi sahibinin istegine bagli olarak yeni fenni mesullerce de üstlenilebilir veya yapi denetim kurulusu tarafindan 4708 sayili Kanun hükümlerine göre yürütülebilir.

Ilgili idare ve fenni mesullerin düzenledigi rapor sonrasi yapilan incelemede, yapinin yürürlükteki deprem kosullarina uygun olmadigi, yapida güçlendirme gerektigi ve bu amaçla yapi projelerinde herhangi bir degisiklik veya düzeltme gerektigi tespit edilir ise 4708 sayili Kanuna göre yapi denetim sorumlulugu yapi denetim kurulusu tarafindan üstlenilmek sartiyla takviye (güçlendirme) projeleri ruhsat eki olarak ibraz edilerek yeniden yapi ruhsati düzenlenir.

8-3194 sayili Imar Kanunu hükümlerine göre yapi ruhsati ve yapi kullanma izin belgesi olup ta , kat ilavesi, tasiyici sistemin güçlendirilmesi yapinin bagimsiz bölümlerinin karakterini veya kullanim amacini degistirme gibi yeniden ruhsat alinmasi gereken islemlerde;Talebin yürürlükteki plan ve mevzuat hükümleri kapsaminda karsilanmasinin mümkün oldugunun belirlenmesi halinde tamamina yapi kullanma izin belgesi düzenlenen yapilara iliskin tadilat, ilave ve güçlendirmeye yönelik denetim islemleri 4708 sayili Kanun ve mevzuatina göre gerçeklestirileceginden parsel sahibince bir yapi denetim kurulusu ile yapi denetim hizmet sözlesmesi yapilacaktir.

Yapi denetim kurulusunca mevcut yapi ve bu yapiya iliskin projeler yapildigi tarihteki imar plani, ilgili yönetmelikler, standartlar, teknik sartnameler ve diger mevzuat hükümleri ile idarece hazirlanan raporda göz önünde bulundurularak yapinin tüm deney, test ve gerekli tahkikleri yaptirilacak, ayrintili ve gerekçeli ön inceleme raporu hazirlanacaktir. Ön inceleme raporunun, mevcut yapinin, talep edilen kisimlarla birlikte yürürlükteki deprem kosullarina (temel, beton, demir ve tasiyici duvar testleri) yapi güvenligine uygunluguna iliskin hükümleri kapsamasi zorunludur.

Ön inceleme sonucu, mevcut yapinin ve talebin, yürürlükteki plan ve mevzuata uygun oldugu anlasilirsa yapilan deney, test ve tahkik sonuçlari, ön inceleme raporu ile birlikte yürürlükteki imar plani, parselasyon plani, imar yönetmelikleri, Afet Bölgelerinde Yapilacak Yapilar Hakkinda Yönetmelik, Yangin Yönetmeligi, Elektrik Iç Tesisleri Yönetmeligi, Otopark Yönetmeligi, Isi Yalitim Yönetmeligi, ilgili tüm standartlar, teknik sartnameler ve diger mevzuat hükümleri kapsaminda güçlendirme gerekip, gerekmedigi, gerekiyorsa güçlendirme esaslarina iliskin hususlar da belirtilerek yapi denetim kurulusunca ayrintili inceleme raporu düzenlenecek ve proje müelliflerine ruhsat eki projeler hazirlattirilmak üzere yapi sahibine verilecektir.

Yapi denetim kurulusu tarafindan, incelenerek uygun görüs verilen yapi projeleri, tüm deney, test ve tahkik sonuçlari ile inceleme raporlari, incelenmek ve yapi ruhsati düzenlenmek üzere ilgili idaresine verilecektir.

Yapi güvenliginin incelenmesine (Deney, Test, Tahkik, Proje kontrolü, gibi) esas inceleme kesif bedeline imalati yapilacak kismin kesif bedeli dahil edilerek toplam maliyet bulunacaktir. Toplam maliyet toplam insaat alanina bölünmek suretiyle m² birim maliyet tespit edilecektir.

Toplam maliyet kesfi ilgili idaresince tasdik edilecektir. Ilk yapi ruhsatinin ve yapi kullanma izin belgesinin asli yada ilgili idaresince aslinin aynidir onayli nüshasi Bakanliga gönderilecektir.

Bu yapilarin yapim süresi ve denetim ücreti, toplam maliyet üzerinden, yönetmeligin 14. maddesinde belirtilen “Yapi Denetimi Hizmet Bedeline Esas Oranlar” cetvelindeki belirtilen esaslara göre hesaplanacaktir.

Yapi denetim kuruluslarinin bu tip yapilardaki sorumlulugu tüm insaat alanini kapsar.

9-Yapi Ruhsati olup 4708 sayili yasa hükümlerine göre devam eden ve/veya yapi kullanma izin belgesi almis olan yapilarda kat ilavesi, tasiyici sistemin güçlendirilmesi, yapinin bagimsiz bölümlerinin karakterini veya kullanim amacini degistirme gibi yeniden ruhsat alinmasi gereken islemlerde yapinin güvenliginin incelenmesinde yapinin ruhsat eki projelerine esas tüm deney, test ve gerekli tahkikler yapilacaktir.

Yapinin güvenliginin incelenmesine(Deney, Test, Tahkik, Proje kontrolü, gibi) esas inceleme kesif bedeline, imalati yapilacak kismin kesif bedeli dahil edilerek toplam maliyet bulunacaktir. Toplam maliyet toplam insaat alanina bölünmek suretiyle m2 birim maliyet tespit edilecektir.

Toplam maliyet kesfi ilgili idaresince tasdik edilecektir. Ilk yapi ruhsati ve/veya yapi kullanma izin belgesinin asli yada ilgili idaresince aslinin aynidir onayli nüshasi Bakanliga gönderilecektir.

10-Yapi Denetim Hizmet Sözlesmesinde belirlenen hizmet süresi, mal sahibinin müteahhit ile yaptigi yapim sözlesmesinde belirlenen süreden az olamaz. Bu tarih T.S. 8737 yapi ruhsat formunun 17 nolu bölümüne islenir.

11-25 Temmuz 2003 Tarih ve 17664 sayili genelgemizde; 01 Agustos 2003 tarihinden itibaren hak edislerin tanzimi ve ödenmesinde resmi internet sayfamizdan alinan denetim hizmet bedeline ait hakedis raporunun aranmasi sarti getirilmisti.

Ancak;

A-Herhangi bir nedenle 31.12.2002 tarihinden önceki yillara ait tahsil edilmemis hakedislerin,

B-01.08.2003 tarihinden önce alinan ve Yapiya Iliskin Bilgi Formlarinda (YIBF) proje tipi “Yeni Proje” olarak belirlenen yapilar disinda proje tiplerine ait hakedislerin tanzim ve ödemesinde 01.08.2003 tarihinden önceki yöntem esas alinacaktir.

12-Yapim ve denetim süresi herhangi bir sebeple uzadigi takdirde, uzayan sürenin her alti ay için hizmet bedeline esas oranin %10’u kadar ilave hizmet bedeli ödenmesi Yapi Denetimi Uygulama Usul ve Esaslari Yönetmeligi ve Yapi Denetim Hizmet Sözlesmesinde amir hüküm olarak belirlenmistir.

Bu uygulamada; “Yapi Denetim Hizmet Sözlesmesi” 3. maddesinde belirtilen is bitimi süresi itibariyle ilgili idaresince seviye tespit tutanagi düzenlenerek bitim süresi itibariyle kismi oran tespit edilecektir. Bitim süresi itibariyle tespit edilen kismi oran uygulama yili hizmet bedeli üzerinden, diger kalan kisim %10 artirimli ilave hizmet bedeli ile hesaplanmak kaydi ile o taksite ait hakedis ödemesi gerçeklestirilecektir.

13-Bazi idarelerin, yapi denetim kuruluslarinin hakedislerini ödemek için bir sonraki taksitin yatirilmasini ön kosul olarak ileri sürdükleri tespit edilmistir.

Yapi Denetimi Uygulama Usul Ve Esaslari Yönetmeliginin 15. maddesinde, yapi denetim kuruluslarina hakedis ödenmesine iliskin esaslar belirtilmistir. Yönetmelikteki hakedis ödemesine iliskin esaslar geregi, mevcut hakedisin ilgili idaresince yapi sahibinin bir sonraki hizmet bedeli taksitini yatirmasi sarti aranmaksizin ödenmesi gerekmektedir.

Yapi denetim kuruluslarinin hakedis evraklarini teslim etmesi ilgili idarelere karsi ihbar niteliginde olup, sonraki taksitin yatirilmamasi sonucunda yapi tatil tutanagi düzenlenmesi ilgili idarelerin sorumlulugundadir.

14-Öngörülen yapim süresi uzadigi takdirde, uzayan sürenin her alti ayi için hizmet bedeline esas oranin %10’u kadar ilave hizmet bedeli ve/veya ruhsat alinarak yapimina baslanilan veya baslanilmayan ancak denetim süresi ertesi yila geçen yapilarin, uygulama yilina ait denetim hizmet bedellerine iliskin, fiyat farklari mal sahibi tarafindan yapi denetim hesabina yatirilacaktir.

Ilgili idareler bu hususlarin takipçisi olacaktir.

15-3194 Sayili Imar Kanunu uyarinca yapi ruhsatinin tek parselde düzenlenmesi zorunludur. Ancak birden fazla yapinin bulundugu parsellerde, farkli cins yapilar ve/veya degisken katlarda ayni cins yapilar için ruhsata esas Yapiya Iliskin Bilgi Formlari (YIBF) alindigi tespit edilmistir. 25 Temmuz 2003 tarih ve 17664 sayili Genelgemizde 01 Agustos 2003 tarihinden itibaren baslatilan hakedisle ilgili uygulamada bu husus sorun yaratmaktadir. Bu nedenle ayni parsel için Bakanliktan alinan yukarida belirlenen degisik Yapiya Iliskin Bilgi Formlari iptal edilerek, Bakanligin resmi internet sitesinde açiklandigi sekliyle yeni Yapiya Iliskin Bilgi Formlari alinacaktir.

Ilgili Idareler yukarida açiklanan nedenlerle tek parselde verdikleri farkli ruhsatlari iptal ederek ayni ruhsat numarasina bagli olarak yapi cinslerine göre ayri ayri yapi ruhsat formu düzenleyecektir.

16- Kalici afet konutlarinin denetimi 4708 Sayili Kanun hükümlerine tabi degildir.

17- A) Yapi denetim hizmet sözlesmesi’nin, tek tarafli ve/veya mal sahibi ve yapi denetim kurulusunun karsilikli anlasmasiyla müsterek kararla feshi;

B) Yapi denetim firmasinin 4708 Sayili Yasa Hükümleri geregi denetim görevini yürütemeyecegi durumlarda;

- (A) ve (B) maddelerindeki islem noter ihbarnamesi ile karsi taraf, ilgili idare ve Bayindirlik ve Iskan Bakanligina dagitimli olarak yapilacaktir.

- Ilgili Idarece seviye tespit tutanagi düzenlenecek ve yapi tatil tutanagi tutulacaktir.

- Yapi ile ilgili tüm belgeler (YIBF, ruhsat, hakedis, fesihle ilgili yazismalar, tespit tutanagi ve yapi tatil tutanaginin tasdikli suretleri ile Noter fesih ihbarnamesi) ilgili idarenin detayli görüs yazisi ekinde Bakanliga gönderilecektir.

­- Yeni bir denetim kurulusu görevlendirilmeden ve Yapiya Iliskin Bilgi Formu (YIBF) belgesi alinmadan kesinlikle yapinin devamina izin verilmeyecektir.

- Bu asamada yapinin denetim sorumlulugunu üstlenen yapi denetim kurulusu görev üstlendigi tarihten önce yapilan bütün is ve islemlerin denetiminden görevi birakan yapi denetim kurulusu ile birlikte müteselsilen sorumludur.

-Taraflarin yasal haklari saklidir.

-Yeni görevlendirilen yapi denetim kuruluslari denetimi üstlenilen bu tip yapilarin imar planina, mevzuata, ruhsat ve eklerine, standartlara, teknik sartnamelere uygun olarak yapildigini ve yapinin güvenligine, iliskin rapor düzenleyecektir. Bu rapor ilgili idaresince incelenerek onaylanacaktir.

- Yapiya Iliskin Bilgi Formlarinda, toplam insaat alani girisi yapilacaktir.

18- Yapinin uzmanlik alanina göre denetiminden sorumlu denetçi mimar/mühendis ve yardimci kontrol elemanlarinin istifalari noter kanaliyla yapilacaktir. Denetçi mimar veya mühendislerinden birinin veya birkaçinin istifasi veya kurulusça görevden el çektirilmeleri halinde yeni denetçi mimar veya mühendisler atanir. Denetim kurulusunun yeni denetçi mimar ve mühendisleriyle ilgili yapi ruhsati föyü üzerindeki düzenlemenin yasal süresi içersinde yapilmamasi halinde ilgili idaresince yapi tatil tutanagi tutularak insai faaliyet durdurulur.

19- Yapiya Iliskin Bilgi Formu alma asamasinda , ilgili idaresinden bu genelgede yer alan sartlarin yerine getirilip getirilmedigine dair bir yazi Bakanliga ibraz edilecektir.Ayrica, ilgili idarelerce, Yapiya Iliskin Bilgi Formu ekindeki hizmet sözlesmelerinin hizmet bedellerine iliskin incelemeye esas Yapi Denetim Komisyon Baskanligi’na ait “GÖRÜLMÜSTÜR” kasesi ve inceleyenlerin imzalari aranacaktir.

Uygulamada yukarida belirtilen esaslara uyulmasi, konu ile ilgili çalisma ve denetimlerin bu yaklasimla yürütülmesi, genelgemizin iliniz dahilindeki tüm Kaymakamliklara, Belediyelere, Bayindirlik ve Iskan Müdürlügüne, Organize Sanayi Bölge Müdürlügüne ve varsa Serbest Bölge Müdürlügüne duyurulmasini bilgilerinize arz geregini rica ederim.

Zeki ERGEZEN

Bakan

DAGITIM:

Geregi için:                             Bilgi için:

Pilot 19 Il Valiligine                   Içisleri Bakanligina
T.M.M.O.B.                             Maliye Bakanligina
Teftis Kurulus Baskanligina         Sanayi ve Ticaret                                             Bakanligina
Yüksek Fen Kurulu Baskanligina   Çalisma ve Sosyal                                             Güvenlik Bakanligina
Y.D.K. Kuruluslarina
(WEB sayfamizdan alinacaktir.)