T.C.
BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANLIGI
Yapi Denetim Komisyonu Baskanligi
ANKARA

SAYI: B.09.YDK.0-00.00.00/

KONU: Yapi Denetimi

.................... VALILIGINE

4708 sayili Yapi Denetimi Kanunu ile bu kanuna iliskin yönetmeligin uygulanmasinda bazi farkli uygulamalara rastlanilmaktadir. Ortaya çikan farkli uygulamalar ile olusan tereddütlerin giderilmesi için; asagida belirtilen hususlara uyulmasi gerekmektedir.

1- Yapi Ruhsati almak üzere yapilacak müracaatla imar mevzuati geregince idareye verilmesi gereken belgelere ilaveten asagidaki belgeler verilecektir.

a- Yapi denetim firmasi izin belgesinin noter tasdikli sureti,

b- Bakanlikça tasdikli bilgi formu asli,

c- Yapi denetim firmasi ile yapi sahibi arasinda yapilan sözlesme,

d- Yapi denetim firmasinin yapi denetimini üstlendigine dair taahhütname,

e- Idarenin açmis oldugu yapi denetim hesabina yapi denetim hizmet bedelinin ilk taksiti yatirildigina dair makbuz (Aslini ibraz etmek kaydiyla sureti),

f- Mal sahibince yapinin müteahhitliginin üstlenildigi takdirde, 9.ncu maddede belirtilen belgeler.

2- Yapi denetim kuruluslarinin proje ve yapim isini denetleyecekleri yapilarin ruhsatlari, kurulusu temsilen denetçi mimar veya denetçi insaat mühendisi tarafindan imzalanacaktir.

3- Proje müelliflerinin tatbikat projesine geçmeden önce mimari projelerin imara uygunlugu açisindan idarenin ön izninden geçirmesi ve idarenin ruhsat alimina esas yapi insaat alanini belirlemeleri gerekmektedir.

4- Idareler yapi denetim kuruluslarinca uygunlugu onaylanmamis hiçbir projeyi (Mimari, statik, tesisat) kabul etmeyecektir.

5- Ilgili Idareler Yönetmeligin 13.maddesi geregince açmalari gereken “Yapi denetim hesabini” ivedikle açacaklar ve hesap numaralarini Bakanligimiza bildireceklerdir. Bu hesabin tutulmasi, hizmet bedellerinin tahsili ve yapi denetim kuruluslarina ödenmesi, yönetmeligin ilgili maddelerine uygun olarak aksatilmadan yürütülecektir.

6- Idareler ruhsat talebinde bulunulan yapinin ilgili “Teblig”de açiklanan gruba uygun seçilip, seçilmedigini, denetim hizmet bedelinden az olmamak üzere yapi denetim hesabina yatirilip, yatirilmadigini kontrol edecek ve ruhsat islemlerini buna göre sonuçlandiracaktir.

7- Bazi idarelerce, Yapi denetim kuruluslarindan vize ücreti, denetim ücreti vs. gibi degisik isimler altinda 4708 sayili Yapi Denetim Kanunu ve Yönetmelikte yeralmayan ücretler talep edilmektedir. idarelerin ancak hizmet verdikleri konularda, kanun ve yönetmeliklerde öngörülen harçlari almalari mümkündür. Hiçbir hizmet verilmeden vize ücreti, hakedis onay ücreti, denetim ücreti gibi isimler altinda ücret istenmesi yasalara aykiridir. Suç teskil eden bu uygulamalara, idarelerce son verilmesi gerekmektedir. Uygulamayi devam ettirenler hakkinda, ilgili Cumhuriyet Savciliklarina suç duyurusunda bulunulacagi bilinmelidir.

.../..

- 2 -

8- Proje müelliflerince hazirlanan projeler (mimari, statik, tesisat) yapi denetim kuruluslari tarafindan kontrol edilip, mesuliyeti üstlenildiginden, idareler bu projelerin ayrica baska bir kurum veya kurulusun vize ve onayina tabi tutulmasi sartini aramayacaklardir. Ilgililer isterse, onayli projeleri bilgi bakimindan ilgili idarelere verebilir.

9- Kanun’un 1 nci maddesi (J) bendindeki “yapi müteahhidi” tanimi ve Kanun’un cezai sorumluluklarla ilgili 9 ncu maddesindeki “müteahhit sorumlulugu ile ilgili amir hükümler geregi mal sahiplerince, yapi müteahhitligi üstlenilmesi durumunda;

a- Kesinlikle Ticaret Odasi kaydi,

b- Vergi mükellefi olmasi,

c- Yapinin müteahhitliginin üstlendigine dair noter tasdikli taahhütname vermesi,

sarti aranacaktir.

10- 595 sayili K.H.K.nun iptali nedeniyle Bakanligimizca yayimlanan 4 Haziran 2001 tarih, 6/1121 sayili genelgenin 1.madde c bendinde; “Bu kapsamda, mevcut yapi denetim sirketlerinin, 26.05.2001 tarihinden sonra insa edilecek yapilarda yapi sahibinin istegi üzerine, Imar Kanununun 38 inci maddesine göre sirketin, imza yetkisine sahip sorumlu mimar ve/veya mühendislerinden ayri ayri taahhütname almak suretiyle fenni mesuliyet üstlenmelerinde herhangi bir sakinca görülmemektedir.” talimati verilmistir.

Genelgemizdeki bu sarta göre fenni mesullük üstlenmis uzman mühendis/mimarlarin 4708 sayili Kanuna göre denetçi mühendis/mimar belgesi alarak 4708 sayili kanun hükümlerine göre kurulan denetim sirketlerinde çalismasi mümkündür. Ancak bu durumdaki fenni mesul denetçi mühendis/mimarlarin, fenni mesullük görevini üstlendikleri yapilarin toplam (m2) alanlarini, Yapi Denetim Komisyon Baskanligina bildirmeleri gerekmektedir.

11- Laboratuvarlarin çalisma usul ve esaslari, Yapi Denetimi Usul ve Esaslari Yönetmeligi’nin 8.maddesinde belirtilmekte olup, bu madde de; Laboratuvarlara, Bakanligimiz Yapi Isleri Genel Müdürlügünden izin belgesi almasi sarti getirilmistir.

Ancak, pilot il kapsamindaki bazi illerde;

a) Hiç Laboratuvar olmadigi,

b) Bazi illerde ise talebi karsilayacak izin belgesi almis, fakat yeterli sayida Laboratuvar olmadigi,

c) Laboratuvar oldugu halde izin belgesi almamis illerin bulundugu,

tesbit edilmistir.

Bu nedenle Bakanligimiz Yapi Isleri Genel Müdürlügü tarafindan yapilacak genelgeyle belirlenecek süreye kadar; Ilinizde bulunan izin belgesi almamis ancak bu Genel Müdürlügümüz tarafindan gerekli tespitler yapilarak (ön izin belgesi gibi) yeterliligi belirlenen Kamu Kurum ve Kuruluslari ile, Üniversiteler ve Özel Laboratuvarlarda yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar dahilinde deney, test ve etütleri yaptirilabilecektir. Hiç Laboratuvari olmayan iller ise kendilerine en yakin çevre illerden belirtilen sartlar dahilinde yararlandirilacaklardir.

.../..

- 3 -

12- Laboratuvar deney raporlarina kesinlikle yapilan deneye ait bilgisayar çiktisi eklenecektir.

13- Kanunun geçici 1.maddesi geregi 4708 sayili kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce Bakanlikça yapi denetim kuruluslarina verilen izin belgelerinin üç ay süreyle geçerliligi kabul edilmis olup, bu süre içerisinde 4708 sayili kanun hükümlerine uygun olarak yenilenmeyen yapi denetim izin belgelerinin geçersiz sayilmasi hükmü getirilmistir.

Bu süre 13.11.2001 tarihinde sona ermektedir.

Bu durumda;

a- 13.11.2001 tarihinden itibaren 595 sayili K.H.K. hükümlerine göre verilmis Yapi Denetim izin belgeleri geregi yapiya iliskin bilgi formu talepleri kabul edilmeyecektir.

b- 13.08.2001 ile 13.11.2001 tarihleri arasinda Bakanlikça tasdikli “yapiya iliskin bilgi formu” olarak ruhsat almis yapi denetim sirketlerinin; 4708 sayili Kanuna göre 13.11.2001 tarihine kadar dönüsümü saglayip izin belgesi almamalari halinde;

1- Denetimini üstlendikleri Is’in 13.11.2001 tarihi itibariyle imalat tesbitini yaptirmalari,

2- Bu firmalarin, ilgili idarelere Bakanlikça onayli 4708 sayili kanun geregi Yapi Denetim izin belgesi talepleri olduguna dair belge ibraz etmemeleri halinde denetim islevlerinin durdurulmasi.

3- Bu durumda yapi sahiplerinin Yapi denetim izin belgesi almis bir yapi denetim kurulusu ile sözlesme yaparak is’e devam edebilecegi,

Uygun görülmüstür.

Uygulamada yukarida belirlenen esaslara uyulmasi, konu ile ilgili çalisma ve denetimlerin bu yaklasimla yürütülmesi, genelgemizin iliniz dahilindeki tüm Kaymakamliklara, Belediyelere, Bayindirlik ve Iskan Müdürlügüne, Organize Sanayi Bölge Müdürlügüne ve varsa Serbest Bölge Müdürlügüne duyurulmasini önemle rica ederim.

Ali HELVACI
Bakan a.

Mütesar

DAGITIM:
19 Pilot Il Valiligine
Yapi Isleri Genel Müdürlügüne

..../..../2001 Y.D.K.Üyesi : G.BAYSAL
..../..../2001 Y.D.K.Üyesi : T.ÖZER
..../..../2001 Y.D.K.Baskani Gen.Md.Yrd.V.: M.ÜNAL
..../..../2001 Müstesar Yrd. : S.Ö.ERBAKAN