T.C.
BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANLIGI
Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığı
ANKARA

SAYI : B.09.0.YDK.0.00.00.00/

KONU: Y.D.Hizmet bedeli

....................... VALILIGINE

Tek ruhsata bağlı olarak yapılacak değişken ve/veya birçok bloktan oluşan kooperatif, site, kompleks yapıların, yapım, denetim ücreti hesabi ve ücretlerinin ilgili idarelere yatırılması ve ücretin Yapı denetim kurulusuna tediyesinde, “Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği”nin “Hizmet bedellerinin Tespiti ve Tahsili” ile ilgili 14. maddesi ve “Hizmet Bedellerinin Ödenmesi” ile ilgili 15. maddesinde hükümler bulunmasına karşın uygulama hataları yapıldığı tespit edilmiştir.

Bu tip yapılaşmalarda;

a) Tek ruhsat,

b) 3194 sayılı İmar Kanununun “Ruhsat Müddeti” ile ilgili 29. maddesi hükmüne uygunluk,

c) “Yapı Yaklaşık Maliyetine Esas Tebliğ” hükümlerine göre Yapı Yaklaşık Maliyet hesabında yapıların karakteri itibariyle hangi sınıfa giriyor ise (konut, idare binası, ticari bina, büro V.S. gibi) o sınıftan değerlendirilmesi.

şartı esas olacaktır.

Değişken ve/veya çok bloktan oluşan yapılaşma da tüm inşaatların ayni sürede başlamasının çoğu kez çeşitli nedenlerle gerçekleştirilmemesi nedeniyle yukarıda belirlenen şartlarla birlikte aşağıda belirlenen açıklamalara uyum sağlanması gerekmektedir.

1- Yapı sahibi (Mal Sahibi) ile Yapı Denetim Kurulusu arasında akdedilen “Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi”nde belirlemek ve sözleşmeye eklenmek üzere yapım is programı ve ödeme temrin planı yapılacaktır.

a) yapım is programında;

Ruhsat süreci içinde yapıların ay/yıl belirlenerek başlama ve kısımlar halinde bitimi çizelgede belirtilecektir.

Bu işlemde, bazı blokların başlama aşamasında, bazı blokların ise taşıyıcı sistem veya diğer imalatlar aşamasında olması mümkündür. diğer bir ifadeyle yapılar kısım, kısım artan dilimler halinde tamamlanabilir. Veya birkaç bloğun yapımı tamamen bitirilmesi diğerlerinin yapımına başlanması seklinde olabilir.

b) Hizmet bedelinin ilgili idarelere yatırılması ve Yapı Denetim Kuruluşlarına tediyesi. (Yapı denetimi imalat dilimlerine göre ödeme dilimleri) (Ödeme temrin planı)

1- Hizmet bedeli taksitlendirilmesi is programına bağlı olarak asgari 4 ve daha fazla taksitler halinde ve %10 miktarından az olmamak kaydiyle yaptırılabilir.

2- Hizmet bedeli taksitlendirmesinin sistemde yer alan tüm binaların denetim bedeli hesabi üzerinden yapılmaması, is programında belirlenen kısmı yapılaşmaya göre değerlendirilmesi gerekmektedir. (Bu konudaki örnek ektedir.)

3- Ödeme temrin çizelgesi yapılacaktır.

Uygulamada yukarıda belirtilen esaslara uyulması, konu ile ilgili çalışma ve denetimlerin bu yaklaşımla yürütülmesi, Genelgemizin İliniz dahilindeki tüm kaymakamlıklara, belediyelere, Bayındırlık ve Iskan Müdürlüğüne, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne ve varsa Serbest Bölge Müdürlüğüne duyurulmasını bilgilerinize rica ederim.

Sabri Özkan ERBAKAN

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı

EK-1) Örnek yazı

DAGITIM:
Pilot 19 İl Valiliği

ÖRNEK

10 bloklu bir sitede is programına göre 3 blok yapımına başlanmışsa, 1 nci aşamada bu bloklara ait yapı yaklaşık maliyeti x yapı denetim hizmet bedeli oranı=sözleşme yılı hizmet bedelinin %20 si, 2 nci aşamada başlanacak blokların sözleşme yılı hizmet bedelinin %20 si ile devam eden 3 bloğa ait sözleşme yılı hizmet bedelinin %40 olmak üzere toplam hizmet bedelinin tespiti diğer aşamalarında bu sisteme benzer şekilde organize yapılarak (isin kapasitesine göre % miktarları değişebilir) hizmet bedellerinin ilgili idarelere yatırılması ve yapı denetim kurulusuna tediyesi olabileceği gibi birkaç bloğun başlayıp, bitirilmesi daha sonra diğerlerinin yapımına başlanabilmesinin mümkün olduğu, ancak her iki sistemde de sözleşme yılı hizmet bedelinin sadece başlanan ve devam eden inşaatlar için değerlendirilmesi gerekmektedir.